Voorwaarden van ons Affiliateprogramma

(1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deelnemers aan het Partner Affiliate Programma van EigenReis (het "Programma").
(2) In deze Algemene Voorwaarden betekenen "Bedrijf", "wij", "ons" en "onze" EigenReis, het merk dat eigendom is van en wordt geëxploiteerd door EigenReis, een bedrijf geregistreerd in Estland onder 16780158.
(3) In deze Algemene Voorwaarden betekenen "Affiliate", "u" en "uw" de persoon of organisatie die zich aanmeldt om deelnemer te worden in het Programma en die deze Algemene Voorwaarden zal accepteren bij het toetreden.
(4) Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, gaat u akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden en gaat u een bindende overeenkomst met ons aan (de "Overeenkomst").

1. Definities en interpretatie

 • 1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenissen:
 • "Werkdag" betekent elke dag behalve zaterdag of zondag die geen bank- of officiële feestdag is.
 • "Annuleringsbeleid" betekent ons annuleringsbeleid dat te vinden is op www.eigenreis.com/terms;
 • "Ingangsdatum" betekent de datum van uw acceptatie;
 • "Commissiepercentage" betekent het percentage commissie dat wordt betaald over de netto verkoopopbrengst, zoals vermeld in Sub-clausule 11.2;
 • Cookies van derden worden niet door ons geplaatst; ze worden geplaatst door derden die diensten aan ons en/of aan u leveren. Cookies van derden kunnen worden gebruikt door advertentiediensten om u op onze site op maat gemaakte advertenties te bieden, of door derden die analytische diensten aan ons leveren (deze cookies werken op dezelfde manier als de hierboven beschreven analytische cookies).
 • "Huidige Termijn" betekent de termijn waarin de partijen zich op elk gegeven moment kunnen bevinden;
 • "Directe Verwijzing" betekent de verkoop van een servicepakket aan een klant die via uw website naar onze website is geleid, waarbij die klant rechtstreeks van uw site naar de onze kan worden gevolgd zonder verdere tussenpersonen;
 • "Intellectuele Eigendomsrechten" betekenen alle rechten die bestaan in auteursrechtelijk beschermde werken, handelsmerken, octrooien of ontwerpen en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met relevante Europese regelgeving, zoals de Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, de EU Merkenverordening (EU) 2017/1001, en de Europese Octrooiverdrag.
 • "Geregistreerd E-mailadres" betekent het e-mailadres van de Affiliate zoals opgegeven in uw Registratiegegevens;
 • "Registratiegegevens" betekenen de informatie die door de Affiliate wordt verstrekt bij het registreren voor deelname aan het Programma;
 • "Servicepakket" betekent een specifieke set diensten die door ons via onze website wordt aangeboden zoals gedefinieerd in Clausule 7; en
 • "Termijn" betekent de looptijd van de Overeenkomst, zoals gedefinieerd in Clausule 17 van deze Algemene Voorwaarden, gedurende welke u deelneemt aan het Programma onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

2. Inschrijving in het Programma

 • 2.1 Door u in te schrijven voor het Programma gaat u ermee akkoord dat u op het moment van registratie nauwkeurige en volledige Registratiegegevens zult verstrekken en dat u ons zult informeren over eventuele wijzigingen in uw Registratiegegevens.
 • 2.2 Na uw acceptatie van deze Algemene Voorwaarden, onder voorbehoud van onze goedkeuring en sub-clausule 2.4 hieronder, wordt de overeenkomst geacht van kracht te zijn. U ontvangt geen ondertekende Affiliate Overeenkomst in hardcopy.
 • 2.3 Wij kunnen, naar eigen goeddunken, uw website beoordelen na uw acceptatie van deze Algemene Voorwaarden. U wordt binnen 10 werkdagen geïnformeerd over de uitkomst van uw aanvraag. Na uw acceptatie van deze Algemene Voorwaarden ontvangt u verdere instructies en richtlijnen om te beginnen met het promoten van onze goederen.
 • 2.4 Wij kunnen, naar eigen goeddunken, besluiten om een aanvraag om welke reden dan ook af te wijzen (en zijn niet verplicht om dergelijke redenen bekend te maken). Redenen voor afwijzing van een aanvraag kunnen onder meer zijn, maar zijn niet beperkt tot, inhoud op uw website die:
 • 2.4.1 op enige wijze onwettig, schadelijk, bedreigend, obsceen, lastigvallend, discriminerend, lasterlijk of anderszins aanstootgevend is;
 • 2.4.2 geweld, terrorisme of enige andere criminele activiteit faciliteert of promoot;
 • 2.4.3 seksueel expliciet is; of
 • 2.4.4 inbreuk maakt op, of helpt of aanmoedigt tot het maken van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan enige partij.

3. Bedrijf / Affiliate Relatie

 • 3.1 Niets in deze Algemene Voorwaarden zal worden beschouwd als het vormen van, of geacht worden te leiden tot, een partnerschap tussen de partijen; noch zal het, behalve zoals uitdrukkelijk voorzien, enige partij aanwijzen, of geacht worden aan te wijzen, als de agent van een andere partij voor enig doel.
 • 3.2 Onder voorbehoud van uitdrukkelijke bepalingen van het tegendeel in deze Algemene Voorwaarden, hebt u geen recht of bevoegdheid om en mag u geen enkele handeling verrichten, geen enkel contract aangaan, geen enkele vertegenwoordiging geven, geen enkele garantie geven, geen enkele aansprakelijkheid aangaan, geen enkele verplichting op zich nemen, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, van welke aard dan ook namens ons of ons op enigerlei wijze binden.

4. Website Links

 • 4.1 Op uw Affiliate Dashboard zullen de benodigde materialen beschikbaar zijn voor een hyperlink naar onze website. Deze materialen omvatten de HTML-code voor de link en/of een selectie van grafische bestanden waarop de HTML-code moet worden toegepast.
 • 4.2 De HTML-code zoals deze in uw Affiliate Dashboard verschijnt, moet exact worden gekopieerd en op geen enkele wijze worden gewijzigd. Het niet naleven van deze voorwaarde kan ertoe leiden dat u geen erkenning krijgt voor verkopen van Servicepakketten die via uw website worden gegenereerd.
 • 4.3 Onder geen enkele omstandigheid mogen de door ons verstrekte grafische bestanden op enige wijze worden gewijzigd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan om uw eigen grafische bestanden te gebruiken om naar onze site te linken.
 • 4.4 Alle grafische bestanden die wij mogelijk verstrekken voor gebruik als links, mogen over uw hele website worden weergegeven zoals u dat geschikt acht, onder voorbehoud van onze voorafgaande toestemming (die niet onredelijk zal worden onthouden) die in alle gevallen moet worden verkregen. Wij behouden ons het recht voor om de wijziging of verwijdering van een link op uw website te verzoeken.
 • 4.5 U bent verplicht om de volledige verantwoordelijkheid op u te nemen voor het onderhouden van alle links naar onze website vanaf uw website.

5. Website Onderhoud en Inhoud

 • 5.1 Elke partij is uitsluitend verantwoordelijk voor het onderhouden en bijwerken van zijn eigen website. Onder voorbehoud van de bepalingen van deze Clausule 5 en Clausule 14 hieronder, hebben beide partijen geen verplichtingen jegens de andere partij met betrekking tot het onderhoud of de inhoud van hun website.
 • 5.2 Onder voorbehoud van Sub-clausule 5.3 van deze Algemene Voorwaarden, mag geen van beide partijen inhoud hosten die:
 • 5.2.1 op enigerlei wijze onwettig, schadelijk, bedreigend, obsceen, lastigvallend, discriminerend, lasterlijk of anderszins aanstootgevend is;
 • 5.2.2 geweld, terrorisme of enige andere criminele activiteit faciliteert of promoot;
 • 5.2.3 seksueel expliciet is; of
 • 5.2.4 inbreuk maakt op, of helpt of aanmoedigt tot het maken van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan enige partij.
 • 5.3 Geen van beide partijen is verplicht om enige inhoud die door derden aan hun website is toegevoegd vooraf te screenen; echter, in het geval dat een van beide partijen van de andere een schriftelijke kennisgeving ontvangt van inhoud die valt binnen de beschrijving in Sub-clausule 5.2 van deze Overeenkomst, moet dergelijke inhoud binnen 5 werkdagen na ontvangst van een dergelijke kennisgeving worden verwijderd.

6. Weergave van Bedrijfsinformatie

 • 6.1 Als affiliate bent u vrij om prijzen en andere informatie met betrekking tot onze Servicepakketten weer te geven. Het is uw verantwoordelijkheid om dergelijke informatie up-to-date te houden via uw eigen inspanningen; wij zullen geen updates van prijsinformatie aan u verstrekken.
 • 6.2 Wij behouden ons het recht voor om op elk moment prijzen te wijzigen volgens onze eigen beleidslijnen.
 • 6.3 Uw Verantwoordelijkheden: Als een EigenReis Affiliate gaat u akkoord met:
 • 6.3.1 U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van ons volledige en nauwkeurige accountinformatie en voor het up-to-date houden van die informatie. Dergelijke informatie kan onder meer contactgegevens, betalingsgegevens, belastinginformatie en andere gegevens omvatten die we nodig kunnen hebben. We behouden ons het recht voor om aanvullende gegevens te vragen met betrekking tot alle websites waar u EigenReis promoot en de promotionele praktijken die u gebruikt. Het verstrekken van onjuiste informatie kan leiden tot uitsluiting van het programma, opschorting of beëindiging van uw affiliate-account en verbeuring van eventuele commissies.
 • 6.3.2 U mag niet meer dan één Affiliate-account aanmaken.
 • 6.3.3 U dient te goeder trouw klanten door te verwijzen die in goede staat verkeren.
 • 6.3.4 U kunt uzelf niet doorverwijzen en u zult geen commissie ontvangen voor uw eigen accounts. U dient ons programma niet te gebruiken om bedrijven waarvan u eigenaar bent of waarin u aandelen of andere belangen heeft door te verwijzen.
 • 6.3.5 U dient geen acties te ondernemen of aanbevelingen te doen aan uw verwijzingen die kunnen leiden tot een potentieel inkomstenverlies voor EigenReis.
 • 6.3.6 U mag niet deelnemen aan programma's met incentives en zakelijke kansen sites, gebruikmakend van marketingpraktijken die mogelijk onethisch zijn of klanten aantrekken die niet in goede staat verkeren.
 • 6.3.7 U mag namens uw verwijzingen geen auteursrechtelijk beschermd of materiaal van derden gebruiken, of uw verwijzingen aanmoedigen om dergelijk materiaal op hun EigenReis-accounts te gebruiken zonder de juiste licenties.
 • 6.3.8 U mag geen pictogrammen, knoppen, banners, afbeeldingen, bestanden of inhoud die in de Links van EigenReis staan, kopiëren, wijzigen of aanpassen, inclusief maar niet beperkt tot het verwijderen of wijzigen van auteursrecht- of handelsmerknotices, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ons.
 • 6.3.9 U mag geen blackhat SEO/spam link building technieken gebruiken om meer verwijzingen te genereren voor EigenReis.
 • 6.3.10 Advertenties plaatsen op beledigende, illegale, haatdragende, pornografische of anderszins onsmakelijke websites.
 • 6.3.11 U stemt ermee in geen enkele toepasselijke wet te overtreden.
 • 6.3.12 Indien wij een patroon detecteren in uw affiliatepraktijken dat naar ons redelijk oordeel enig aspect van de Algemene Voorwaarden schendt, behouden wij ons het recht voor om uw affiliate-account op te schorten of te beëindigen en alle uitstaande commissiebetalingen te annuleren.
 • 6.4 Affiliate-advertenties. Ongepaste manieren van adverteren omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
 • 6.4.1 Het gebruik van illegale of spammethoden van adverteren, bijvoorbeeld ongevraagde e-mails, ongeautoriseerde plaatsing van de link in forums, nieuwsgroepen, berichtenborden, enz.
 • 6.4.2 Bieden op trefwoorden en zinnen die het handelsmerk van EigenReis bevatten, of variaties of spelfouten van de handelsnaam, in Pay per Click of Pay per Impression-campagnes op zoekmachines (Google, Yahoo, MSN, Ask, Bing of anderen), zonder onze voorafgaande goedkeuring. U mag de EigenReis website(s) niet gebruiken als weergave-URL in PPC-advertenties en niet direct linken of doorverwijzen naar de EigenReis website(s).
 • 6.4.3 Het gebruik van niet-unieke auteursrechtelijk inbreukmakende inhoud om EigenReis te promoten.
 • 6.4.4 Het gebruik van verkeer gegenereerd door pay-to-read, pay-to-click, banneruitwisselingen, klikuitwisselingen, PPV-advertenties, pop-up/onder, of vergelijkbare methoden.;
 • 6.4.5 Het bieden van cashback, beloningen of andere vormen van incentives om de verkoop te verkrijgen zonder onze voorafgaande goedkeuring.
 • 6.4.6 Het aanbieden van prijsbesparingsmethoden, inclusief coupon(s), voucher(s), kortingscodes of toegevoegde waarde aanbiedingen zonder onze voorafgaande goedkeuring.
 • 6.4.7 Het gebruik van onze advertentiematerialen, handelsmerk of naam op een manier die onze imago negatief beïnvloedt.
 • 6.4.8 Het gebruik van iframes of andere technieken of technologieën die uw affiliate tracking cookie plaatsen door middel van andere middelen dan een daadwerkelijke klik;
 • 6.4.9 Het gebruik van link cloaking- of maskeringstechnieken of -technologieën met als doel EigenReis te promoten op websites en/of netwerken die niet expliciet zijn vermeld in uw affiliate-profiel en het verbergen van die verkeersbron.
 • 6.4.10 Uw website(s) mogen GEEN schunnig, obsceen, illegaal of pornografisch materiaal bevatten, of enig ander materiaal dat als aanstootgevend wordt beschouwd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, bigotterie, haat, pornografie, satanisch materiaal, handelsmerk- en auteursrechtelijk materiaal, alle inhoud van volwassen aard, enz. De classificatie van materialen als zodanig is onderworpen aan onze redelijke mening;
 • 6.4.11 Uw domeinnaam(s), bedrijfsnaam, logo, handelsmerk, product(en), project(en), dienst(en) mogen GEEN trefwoorden en zinnen bevatten die het EigenReis handelsmerk bevatten of enige andere variaties of spelfouten die verwarrend lijken op het EigenReis handelsmerk, naam, logo of domeinnaam, zonder onze voorafgaande goedkeuring;
 • 6.4.12 Uw domeinnaam(s), bedrijfsnaam, logo, handelsmerk, uw product(en), project(en), dienst(en) mogen GEEN trefwoorden en zinnen bevatten die het handelsmerk, namen, logo's of domeinnamen van derden bevatten of verwarrend vergelijkbaar zijn, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk gemachtigd bent door de eigenaar van het handelsmerk.
 • 6.4.13 EigenReis heeft het exclusieve recht om te beslissen of de promotiemethode die u gebruikt passend is. Het gebruik van een advertentiemethode die wij als ongepast beschouwen kan leiden tot een waarschuwing, opschorting of beëindiging van uw affiliate-account en annulering van alle uitstaande commissiebetalingen.

7. Servicepakketten

We bieden diensten aan via onze website in de vorm van cursussen, bundels en abonnementen. Beschrijvingen van deze pakketten zijn beschikbaar op www.eigenreis.com. In uw Affiliate Dashboard kunt u alle producten bekijken waarvoor u commissie zult ontvangen.

8. Vereisten voor klantverwijzingen

 • 8.1 De algemene voorwaarden met betrekking tot het doorverwijzen van klanten naar ons via links op uw website zijn te vinden op onze website op www.eigenreis.com/affiliate-program-terms.
 • 8.2 Wij behouden ons het recht voor om dergelijke algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen en zullen u schriftelijk 10 werkdagen van tevoren op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen.

9. Bestellingen

 • 9.1 We verplichten ons om onze uiterste en redelijke inspanningen te gebruiken om alle bestellingen voor Servicepakketten te verwerken en te vervullen die zijn geplaatst door doorverwezen klanten gegenereerd door affiliates.
 • 9.2 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen af te wijzen die niet voldoen aan de klantverwijsvereisten zoals gedetailleerd in Clausule 8 van deze Algemene Voorwaarden.
 • 9.3 Het is onze volledige verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle bestellingen worden voltooid en dat de levering van diensten plaatsvindt in overeenstemming met onze Service Level Agreements. Wij zijn verantwoordelijk voor orderinvoer, betalingsverwerking, annuleringen en alle daaropvolgende klantenservice. U zult geen verdere betrokkenheid hebben bij de klant of de voltooiing van de transactie en alle klanten zullen hiervan op de hoogte worden gebracht.

10. Rapportage van Affiliate-verkopen

 • 10.1 We zullen de volgende elementen van alle verkopen bijhouden:
 • 10.1.1 herkomst;
 • 10.1.2 geselecteerd Servicepakket; en
 • 10.1.3 gegenereerde omzet.
 • 10.2 Volledige rapporten van alle verkopen die worden gegenereerd via de links op uw website zullen beschikbaar zijn in uw Affiliate Dashboard. We behouden ons het recht voor om de vorm en inhoud van dergelijke rapporten te wijzigen zonder kennisgeving.

11. Commissie- en doorverwijzingskosten

 • 11.1 U ontvangt commissie tegen de tarieven zoals uiteengezet in Sub-clausule 11.2 over de nettowinst van verkopen die via uw website worden gegenereerd en enkel wanneer via uw unieke link een nieuw account wordt aangemaakt en een product wordt afgenomen.
 • 11.2 De commissie wordt berekend op de volgende basis:
 • 11.2.1 Onverminderd Sub-clausule 11.2.3 zullen alle verkopen die voortvloeien uit Directe Verwijzingen een commissie opleveren van commissietarief 30%.
 • 11.2.2 In het geval dat een klant die voortkomt uit een Directe Verwijzing een Servicepakket vernieuwt bij de initiële verkoop waarvoor u commissie hebt verdiend, zal een dergelijke vernieuwing een commissie opleveren van commissietarief 30%. Indien een klant een Servicepakket niet vernieuwt aan het einde van de oorspronkelijke termijn van dat pakket maar dat Servicepakket op een later tijdstip reactiveert, is Sub-clausule 11.2.3 van toepassing.
 • 11.2.3 Cookies en IP-logs zullen klanten identificeren die eerder zijn doorverwezen via uw website. In het geval dat dergelijke klanten worden geïdentificeerd, zullen verkopen die niet vallen onder Sub-clausule 11.2.2 (tenzij rechtstreeks doorverwezen vanaf de website van een andere affiliate) een commissie opleveren van 30%.
 • 11.3 De subclausule 11.2.3 is alleen van toepassing tot het verlopen of verwijderen van onze cookies door de klant, of gedurende een periode van 60 dagen ingesteld in het systeem na de meest recente directe verwijzing voor een bepaalde klant, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
 • 11.4 Indien een klant niet kan worden getraceerd, zal geen commissie worden betaald.
 • 11.5 De commissie wordt pas berekend nadat we de volledige betaling van de klant hebben ontvangen. Pas nadat de betaling volledig is ontvangen, worden verkopen geregistreerd in uw Affiliate Dashboard, maar deze worden weergegeven als in afwachting voor 30 dagen ingesteld in het systeem nadat de bestelling is voltooid.
 • 11.6 Commissiebetalingen zijn gepland voor de 20e van elke kalendermaand. Elke affiliate ontvangt alleen commissies voor abonnementen die hun 30-dagenlimiet hebben overschreden, wat overeenkomt met de "niet-goed-geld-terug garantie"/restitutieperiode zoals beschreven in ons annuleringsbeleid. 
 • 11.7 Commissies worden verzonden naar het PayPal-e-mailadres van de affiliate. 
 • 11.8 In het geval van terugbetalingen om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot fraude, en waarbij dergelijke terugbetalingen niet door onze schuld zijn ontstaan, kunt u worden benaderd om de terugbetaling van eventuele gerelateerde commissies te regelen.
 • 11.9 Alle aan u betaalde commissies zijn gebaseerd op de verkoopopbrengst minus eventueel verschuldigde belasting; echter, u kunt nog steeds verplicht zijn om belasting te betalen over uw commissie. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren erkent u hierbij dat u zelf verantwoordelijk bent voor het betalen van belasting over elk inkomen dat u genereert door uw deelname aan het programma.
 • 11.10 Wij behouden ons het recht voor om onze commissietarieven op elk moment te wijzigen. U krijgt 10 werkdagen van tevoren schriftelijk bericht (de "Kennisgevingsperiode") over een dergelijke wijziging. U krijgt de mogelijkheid om binnen de Kennisgevingsperiode uit het programma te stappen en zal, bij het uitoefenen van die optie, alle aan u verschuldigde commissies uitbetaald krijgen, ongeacht de vereiste totale commissie-inkomsten zoals uiteengezet in Sub-clausule 11.6 hierboven.

12. Handelsmerken

 • 12.1 Bij uw toetreding tot het programma verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije licentie om onze logo's en handelsmerken (onze "Handelsmerken") te gebruiken.
 • 12.2 U mag onze handelsmerken alleen gebruiken voor zover nodig om links te leggen en uw verplichtingen als affiliate na te komen onder deze Algemene Voorwaarden.
 • 12.3 Indien u onze handelsmerken wilt gebruiken voor doeleinden buiten deze Algemene Voorwaarden om, mag u dit niet doen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, welke toestemming niet onredelijk zal worden geweigerd.
 • 12.4 Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord dat:
 • 12.4.1 onze handelsmerken eigendom blijven van EigenReis, tenzij en totdat wij die merken aan een derde partij overdragen;
 • 12.4.2 niets in deze Algemene Voorwaarden zal worden beschouwd als het verlenen van enige eigendomsrechten op onze handelsmerken aan u; en
 • 12.4.3 u zult de geldigheid van onze handelsmerken niet betwisten.

13. Intellectueel Eigendomsrecht

 • 13.1 Tenzij anders uitdrukkelijk aangegeven zijn wij de enige en exclusieve eigenaren van alle intellectuele eigendomsrechten ("IE-rechten") op onze website, inclusief, maar niet beperkt tot: alle code, tekst, geluid, video, grafische afbeeldingen, foto's en andere afbeeldingen die deel uitmaken van de site. Wij zullen ook de enige en exclusieve eigenaren zijn van alle IE-rechten die kunnen bestaan in enige ondersteunende documentatie, waaronder, maar niet beperkt tot, siteplannen, kaarten, ontwerpschetsen en ander voorbereidend materiaal.
 • 13.2 Wij zullen de enige en exclusieve eigenaren zijn van alle IE-rechten die kunnen bestaan in alle toekomstige updates, toevoegingen en wijzigingen aan onze website, inclusief dergelijk materiaal en eventuele ondersteunende documentatie.

14. Affiliate Garanties en Vrijwaring

 • 14.1 Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren verklaart en erkent u hierbij dat:
 • 14.1.1 Uw website geen inhoud bevat en niet zal bevatten die:
 • a) op enigerlei wijze onwettig, schadelijk, bedreigend, obsceen, lastigvallend, discriminerend, lasterlijk of anderszins aanstootgevend is;
 • b) geweld, terrorisme of enige andere criminele activiteit faciliteert of promoot;
 • c) seksueel expliciet is; of
 • d) inbreuk maakt op of helpt of aanmoedigt tot inbreuk op enige intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan enige partij.
 • 14.1.2 Uw website is en blijft functioneel en, onder voorbehoud van de bepalingen van Clausule 19 van deze Algemene Voorwaarden, redelijke downtime voor onderhoud of toegangsbeperkingen door derden, toegankelijk voor alle internetgebruikers;
 • 14.1.3 Alle noodzakelijke autorisaties, toestemmingen en goedkeuringen met betrekking tot uw verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden zijn verkregen en blijven geldig en effectief gedurende de looptijd;
 • 14.1.4 Uw verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden vormen wettige, geldige en bindende verplichtingen voor u. Dergelijke verplichtingen zijn directe, onvoorwaardelijke en algemene verplichtingen; en
 • 14.1.5 U zult op geen enkele wijze naar ons verwijzen in ongevraagde massale e-mailcampagnes of andere spamactiviteiten die u mogelijk uitvoert.
 • 14.2 Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord dat u ons volledig zult vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten en uitgaven (inclusief juridische kosten) die tegen ons worden toegekend of door ons worden gemaakt of betaald als gevolg van, of in verband met:
 • 14.2.1 schending van enige door u gegeven garantie met betrekking tot uw website;
 • 14.2.2 elke claim dat uw website het patent, auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon schendt, behalve voor zover de claim voortkomt uit naleving van door ons gestelde voorwaarden; en
 • 14.2.3 elke handeling of nalatigheid van u of uw werknemers, agenten of onderaannemers bij het uitvoeren van uw verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden.

15. Disclaimers

 • 15.1 Wij geven geen garantie of verklaring dat onze website, het programma of de servicepakketten die via het programma worden verkocht, aan uw eisen of die van uw bezoekers zullen voldoen, dat ze van bevredigende kwaliteit zullen zijn, dat ze geschikt zullen zijn voor een bepaald doel, dat ze geen rechten van derden zullen schenden, dat ze compatibel zullen zijn met alle systemen, dat ze veilig zullen zijn en dat alle verstrekte informatie nauwkeurig zal zijn.
 • 15.2 Wij garanderen geen specifieke resultaten van het gebruik van onze website of van inschrijving in het programma.
 • 15.3 Wij garanderen niet dat onze website functioneel en toegankelijk zal blijven voor alle internetgebruikers.

16. Aansprakelijkheid

 • 16.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die u mogelijk lijdt, zelfs als een dergelijk verlies redelijkerwijs te voorzien is of als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid dat een dergelijk verlies zou kunnen optreden.
 • 16.2 "In geval van aansprakelijkheid zal onze totale aansprakelijkheid jegens u, hetzij op grond van een schending van onze contractuele verplichtingen, een inbreuk op garantie, een verklaring, uitspraak of onrechtmatige daad of nalatigheid voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, beperkt zijn tot het totale bedrag dat u betaald heeft aan ons voor de specifieke diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, of een ander redelijk bedrag dat in verhouding staat tot de mogelijke schade, afhankelijk van wat lager is."
 • 16.3 Onverminderd enige andere bepaling in deze Algemene Voorwaarden, zal onze aansprakelijkheid jegens u voor overlijden of letsel als gevolg van onze eigen nalatigheid of die van onze werknemers, agenten of onderaannemers niet worden beperkt.

17. Termijn en Beëindiging

 • 17.1 Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst treden in werking en worden bindend op de Ingangsdatum en blijven van kracht gedurende een periode van 12 maanden vanaf die datum (de "Initiële Termijn"). Na de Initiële Termijn wordt uw inschrijving in het Programma automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van 12 maanden (elk een "Verlengingstermijn") tenzij en totdat deze wordt beëindigd overeenkomstig deze Clausule 17.
 • 17.2 Elke partij kan de Overeenkomst beëindigen door de andere partij 10 werkdagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen:
 • 17.2.1 op elk moment waarop de andere partij een materiële schending van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft begaan en een dergelijke schending 10 werkdagen na ontvangst van schriftelijke kennisgeving van die schending niet is hersteld; of
 • 17.2.2 als de andere partij in liquidatie gaat, hetzij gedwongen hetzij vrijwillig (behalve voor het doel van bona fide reconstructie of samenvoeging met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de andere partij), of een regeling treft met of een akkoord bereikt met zijn crediteuren of een algemene overdracht ten behoeve van zijn crediteuren maakt, of als er een ontvanger, manager, administratieve ontvanger of beheerder wordt benoemd over het geheel of grotendeels het geheel van zijn onderneming of activa, of als het ophoudt of dreigt op te houden zijn onderneming uit te oefenen, of als het enige materiële verandering in zijn bedrijf aanbrengt, of als het een soortgelijk proces ondergaat onder enige buitenlandse wet.
 • 17.3 Elke partij kan het verzoek tot beëindiging van de Overeenkomst aan het einde van de Huidige Termijn om welke reden dan ook indienen, mits schriftelijke kennisgeving ten minste 10 werkdagen voor het einde van de Huidige Termijn wordt gegeven.
 • 17.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, dient u de links die zijn vastgesteld onder deze Algemene Voorwaarden te verwijderen.
 • 17.5 Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, zullen ook alle verleende licenties eindigen.
 • 17.6 Indien wij de Overeenkomst beëindigen overeenkomstig Sub-clausule 17.2.1, zal enige commissie die op dat moment aan u verschuldigd is, vervallen.

18. Geheimhouding

 • 18.1 Elke partij (een "Ontvangende Partij") zal de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij (een "Leverende Partij") vertrouwelijk en geheim houden en zal de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken of openbaar maken of beschikbaar stellen, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan enige persoon anders dan haar functionarissen en werknemers die de Vertrouwelijke Informatie nodig hebben om de Ontvangende Partij in staat te stellen haar verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden na te komen, mits dergelijke functionarissen en werknemers ook verplicht zijn om dergelijke Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk en geheim te houden. De voornoemde verplichtingen zijn niet van toepassing op informatie die door de Ontvangende Partij is verkregen en:
 • 18.1.1 ten tijde van de verwerving in het publieke domein was; of
 • 18.1.2 op een later tijdstip in het publieke domein komt zonder enige fout van de Ontvangende Partij.
 • 18.2 Elke partij gaat hierbij akkoord en verbindt zich:
 • 18.2.1 dat alle Vertrouwelijke Informatie te allen tijde het uitsluitende eigendom zal zijn van de Leverende Partij;
 • 18.2.2 dat zijn recht om Vertrouwelijke Informatie te gebruiken volledig zal eindigen bij beëindiging van de Overeenkomst; en
 • 18.2.3 om bij beëindiging van de Overeenkomst aan de Leverende Partij alle materialen die Vertrouwelijke Informatie bevatten (inclusief informatie opgeslagen op digitale media) of enig deel daarvan en alle kopieën daarvan terug te geven.

19. Overmacht

Geen van de partijen bij deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor enig verzuim of vertraging bij de uitvoering van hun verplichtingen indien een dergelijk verzuim of vertraging het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij ligt. Dergelijke oorzaken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, stroomstoring, storing van internetdienstaanbieders, stakingen, burgerlijke onrust, brand, overstroming, stormen, aardbevingen, terroristische daden, oorlogshandelingen, overheidsmaatregelen of enige andere gebeurtenis die buiten de controle van de betreffende partij valt.

20. Geldigheid en afdwingbaarheid 

De partijen komen overeen dat indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar worden bevonden, die bepaling(en) geacht zullen worden te zijn gescheiden van de rest van deze Algemene Voorwaarden. De rest van de Algemene Voorwaarden blijft geldig en afdwingbaar.

21. Kennisgeving

Tenzij anders vermeld in deze Algemene Voorwaarden, komen de Partijen overeen dat alle kennisgevingen die onder de Overeenkomst moeten worden gedaan schriftelijk moeten zijn en per e-mail kunnen worden verzonden naar het geregistreerde e-mailadres van de andere Partij.

22. Kennisgeving

 • 22.1 Deze Algemene Voorwaarden belichamen en vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen de Partijen en zullen alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, begrip of regelingen met betrekking tot het Programma of de relatie tussen de Partijen vervangen. Geen van de Partijen zal gerechtigd zijn om te vertrouwen op enige overeenkomst, begrip of regeling die niet uitdrukkelijk is uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, behalve voor enige representatie die frauduleus is gemaakt.
 • 22.2 Tenzij elders uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, kan de Overeenkomst alleen worden gewijzigd door een document dat door beide Partijen schriftelijk is bevestigd.

23. Algemeen 1

 • 23.1 Geen Afstand - De Partijen komen overeen dat het niet afdwingen door een van de Partijen van de nakoming van enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen afstand vormt van het recht om die bepaling of enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden later af te dwingen. Een dergelijk verzuim zal niet worden beschouwd als een afstand van enige voorafgaande of volgende schending en zal geen voortdurende afstand vormen.
 • 23.2 Non-exclusiviteit - De relatie tussen de Partijen zal niet-exclusief zijn en blijven. Beide partijen zijn vrij om soortgelijke relaties aan te gaan met andere partijen.
 • 23.3 Niet-overdraagbaarheid - U mag geen enkel recht of verplichting onder deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, waarbij een dergelijke toestemming niet onredelijk zal worden geweigerd.

24. Toepasselijk recht

 • 24.1 Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden beheerst door het Europees recht.
 • 24.2 Elk geschil tussen de Partijen met betrekking tot de Overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.