Algemene voorwaarden

Deze overeenkomst is van toepassing tussen jou, de gebruiker van deze website en EigenReis, de eigenaar(s) van deze website. Jouw akkoord om te voldoen aan en gebonden te zijn aan artikelen 1, 2, 4 - 11 en 16 - 26 van deze Algemene Voorwaarden wordt geacht te zijn ontstaan bij het eerste gebruik van de website. Clauses 3 en 12 - 15 zijn alleen van toepassing op de verkoop van diensten. Als je niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, moet je onmiddellijk stoppen met het gebruik van de website. Geen enkel deel van deze website is bedoeld om een contractueel aanbod te vormen dat aanvaard kan worden. Jouw bestelling vormt een contractueel aanbod en onze acceptatie van dat aanbod wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer wij jou een bevestigingsmail sturen waarin staat dat jouw bestelling is geaccepteerd.

1. Definities en interpretatie

In deze overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenissen:
 • "Account": verwijst naar de persoonlijke informatie, betalingsinformatie en referenties die door gebruikers worden gebruikt om toegang te krijgen tot betaalde inhoud en/of enig communicatiesysteem op de website;
 • "Inhoud": verwijst naar alle tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties en alle andere vormen van informatie die opgeslagen kunnen worden in een computer die op deze website verschijnen of er deel van uitmaken;
 • "Faciliteiten": verwijst collectief naar alle online faciliteiten, tools, diensten of informatie die EigenReis nu of in de toekomst beschikbaar maakt via de website;
 • "Diensten": verwijst naar de diensten die via deze website aan jou beschikbaar zijn, specifiek het gebruik van het door EigenReis ontwikkelde e-learning platform; 
 • "Betalingsinformatie": verwijst naar alle gegevens die nodig zijn voor de aankoop van diensten via deze website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, credit-/debitcardnummers, bankrekeningnummers en sortercodes;
 • "Locaties": verwijst naar onze bedrijfslocatie(s) gelegen op jl; Kahyangan 24, Buduk, Bali;
 • "Systeem": verwijst naar alle online communicatie-infrastructuur die EigenReis nu of in de toekomst via de website beschikbaar stelt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, web-based e-mail, berichtenborden, live chat-faciliteiten en e-mail links;
 • "Gebruiker"/"Gebruikers": verwijst naar elke derde partij die toegang heeft tot de website en niet in dienst is bij EigenReis en handelt in de loop van hun werkzaamheden;
 • "Website": verwijst naar de website die je momenteel gebruikt (www.eigenreis.com) en alle subdomeinen van deze site (bijv. subdomein.yourschool.com) tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden; en
 • "Wij/Ons/Onze": verwijst naar EigenReis.

2. Leeftijdsbeperkingen

Personen onder de 18 jaar moeten deze website alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken. Betalingsinformatie moet worden verstrekt door een volwassene of met toestemming van een volwassene.

3. Zakelijke klanten

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op klanten die diensten inkopen in het kader van hun bedrijfsactiviteiten.

4. Intellectueel eigendom

 • 4.1 Met uitzondering van de uitzonderingen zoals vermeld in Clauses 5 van deze Algemene Voorwaarden, is alle inhoud die op de website is opgenomen, tenzij geüpload door gebruikers, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, geluidsfragmenten, videofragmenten, gegevenscompilaties, pagina-indeling, onderliggende code en software, eigendom van EigenReis, onze gelieerde ondernemingen of andere relevante derde partijen. Door gebruik te blijven maken van de website erkent u dat dergelijk materiaal wordt beschermd door toepasselijke intellectuele eigendoms- en andere wetten van Indonesië en internationaal.
 • 4.2 Met inachtneming van Clause 6 mag u materiaal van de website niet reproduceren, kopiëren, distribueren, opslaan of op andere wijze hergebruiken, tenzij anders aangegeven op de website of tenzij u onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen om dit te doen.

5. Intellectueel eigendom van derden

 • 5.1 Tenzij anders uitdrukkelijk aangegeven, behoren alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en handelsmerken, in productafbeeldingen en -beschrijvingen toe aan de fabrikanten of distributeurs van dergelijke producten indien van toepassing.
 • 5.2 Onder voorbehoud van clausule 6 mag u dergelijk materiaal niet reproduceren, kopiëren, distribueren, opslaan of op enige andere wijze hergebruiken, tenzij anders aangegeven op de website of tenzij u uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen van de desbetreffende fabrikant of leverancier.

6. Eerlijk gebruik van intellectuele eigendom

Materiaal van de website kan opnieuw worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming indien een van de uitzonderingen die zijn beschreven in Hoofdstuk III van de Copyright Designs and Patents Act 1988 van toepassing is.

7. Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar andere sites. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, vallen deze sites niet onder de controle van EigenReis of van onze gelieerde ondernemingen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en wijzen alle aansprakelijkheid af voor welke vorm van verlies of schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik ervan. De opname van een link naar een andere site op deze website impliceert geen enkele goedkeuring van de sites zelf of van degenen die deze beheren.

8. Links naar deze website

Personen die een link naar deze website op andere sites willen plaatsen, mogen dit alleen doen naar de homepage van de site www.eigenreis.com zonder onze voorafgaande toestemming. Deep linking (d.w.z. links naar specifieke pagina's binnen de site) vereist onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Neem voor meer informatie contact met ons op via e-mail op info@eigenreis.com.

9. Gebruik van communicatiemiddelen

 • 9.1 Bij het gebruik van elk systeem op de website moet je je houden aan de volgende regels. Het niet naleven van deze regels kan resulteren in de opschorting of beëindiging van jouw account:
 • 9.1.1 Je mag geen obsceen of vulgair taalgebruik gebruiken;
 • 9.1.2 Je mag geen onwettig of anderszins verwerpelijk materiaal plaatsen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, inhoud die beledigend, bedreigend, lasterlijk, discriminerend op basis van leeftijd, geslacht of ras, of seksueel expliciet is.
 • 9.1.3 Je mag geen inhoud indienen die bedoeld is om geweld te bevorderen of aan te moedigen.
 • 9.1.4 Het wordt geadviseerd om bijdragen in het Nederlands te leveren, aangezien we mogelijk niet in staat zijn om te reageren op vragen die in andere talen worden ingediend.
 • 9.1.5 De manier waarop je jezelf identificeert, mag deze Algemen Voorwaarden of toepasselijke wetten niet schenden.
 • 9.1.6 Je mag geen andere personen imiteren, met name medewerkers en vertegenwoordigers van EigenReis of onze partners.
 • 9.1.7 Je mag ons systeem niet gebruiken voor ongeautoriseerde massacommunicatie zoals "spam" of "junkmail".
 • 9.2 Je erkent dat EigenReis het recht heeft om alle communicatie die naar ons gestuurd wordt of via ons systeem gemaakt wordt te monitoren.
 • 9.3 Je erkent dat EigenReis kopieën kan bewaren van alle communicatie die naar ons wordt gestuurd of die ons systeem gebruikt.
 • 9.4 Je erkent dat alle informatie die je via ons systeem naar ons stuurt, door ons op elke gewenste manier kan worden gewijzigd en je hierbij afstand doet van je morele recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van dergelijke informatie. Eventuele beperkingen die je wenst op te leggen aan ons gebruik van dergelijke informatie moeten van tevoren aan ons worden gecommuniceerd en wij behouden ons het recht voor om dergelijke voorwaarden en gerelateerde informatie af te wijzen.

10. Accounts

 • 10.1 Om Diensten op deze Website te kunnen verkrijgen en bepaalde andere onderdelen van het Systeem te kunnen gebruiken, moet je een Account aanmaken waarin bepaalde persoonlijke gegevens en betalingsinformatie worden opgenomen die kunnen variëren afhankelijk van je gebruik van de Website, omdat we mogelijk geen betalingsinformatie nodig hebben totdat je een aankoop wilt doen. Door deze Website te blijven gebruiken, verklaar en garandeer je dat:
 • 10.1.1 Alle informatie die je indient, is accuraat en waarheidsgetrouw;
 • 10.1.2 Je hebt toestemming om betalingsinformatie in te dienen waar toestemming vereist kan zijn; en
 • 10.1.3 Je zult deze informatie accuraat en up-to-date houden. Jouw creatie van een Account is verdere bevestiging van jouw representatie en garantie.
 • 10.2 Het wordt aanbevolen om je Accountgegevens, met name je gebruikersnaam en wachtwoord, niet te delen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verliezen of schade die je lijdt als gevolg van het delen van je Accountgegevens. Als je een gedeelde computer gebruikt, wordt het aanbevolen om je Accountgegevens niet op te slaan in je internetbrowser.
 • 10.3 Als je vermoed dat je Accountgegevens zonder toestemming door een ander zijn verkregen, dien je onmiddellijk contact met ons op te nemen om je Account op te schorten en eventuele ongeautoriseerde bestellingen of betalingen die in behandeling zijn, te annuleren. Houd er rekening mee dat bestellingen of betalingen alleen geannuleerd kunnen worden totdat de levering van diensten is begonnen. In het geval dat een ongeautoriseerde levering begint voordat je ons op de hoogte stelt van de ongeautoriseerde aard van de bestelling of betaling, word je in rekening gebracht voor de periode vanaf het begin van de levering van diensten tot de datum waarop je ons hebt geïnformeerd en kun je worden belast voor een factureringscyclus van één maand.
 • 10.4 Bij het kiezen van je gebruikersnaam ben je verplicht om je te houden aan de bovenstaande bepalingen in Artikel 9. Een eventueel verzuim om dit te doen kan leiden tot opschorting en/of verwijdering van je Account.

11. Beëindiging en annulering van accounts

 • 11.1 Of EigenReis of jij kan jouw Account beëindigen. Indien Wij je Account beëindigen, word je hiervan per e-mail op de hoogte gebracht en wordt een uitleg voor de beëindiging verstrekt. Niettegenstaande het voorgaande behouden Wij ons het recht voor om te beëindigen zonder reden op te geven.
 • 11.2 Indien Wij je Account beëindigen, worden alle lopende of nog te verrichten bestellingen of betalingen op je Account geannuleerd en zal de verstrekking van Diensten niet aanvangen.

12. Diensten, prijsstelling en beschikbaarheid

 • 12.1 Hoewel er alles aan is gedaan om ervoor te zorgen dat alle algemene beschrijvingen van de Diensten die beschikbaar zijn bij EigenReis overeenkomen met de daadwerkelijke Diensten die aan jou worden geleverd, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen van deze beschrijvingen, aangezien de exacte aard van de Diensten kan variëren afhankelijk van je individuele vereisten en omstandigheden. Dit sluit onze aansprakelijkheid voor fouten als gevolg van nalatigheid onzerzijds niet uit en verwijst alleen naar variaties van de juiste Diensten, niet naar volledig verschillende Diensten. Raadpleeg sub-clausule 13.8 voor onjuiste Diensten.
 • 12.2 Indien nodig, dien je het vereiste Plan van Diensten te selecteren.
 • 12.3 Wij vertegenwoordigen noch garanderen dat dergelijke Diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn en kunnen de beschikbaarheid niet bevestigen totdat uw Bestelling is bevestigd. Beschikbaarheidsindicaties worden niet verstrekt op de Website.
 • 12.4 Alle prijsinformatie op de Website is correct op het moment van online gaan. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen en speciale aanbiedingen van tijd tot tijd en indien nodig te wijzigen of te verwijderen.
 • 12.5 In het geval dat de prijzen worden gewijzigd tijdens de periode tussen het plaatsen van een bestelling voor Diensten en het verwerken van die bestelling en het innen van betalingen, zal de prijs die geldig was op het moment van de bestelling worden gebruikt.
 • 12.6 Bij aanschaf van de Diensten EigenReis Totaal of EigenReis Nederlands krijg je toegang tot het pakket tot maximaal 31 juli van het betreffende schooljaar. Bij aankoop van een 6-maandenpakket geldt een toegangsduur van 6 maanden. Indien dit pakket in de tweede helft van het schooljaar wordt aangeschaft, eindigt de toegang alsnog op 31 juli.

13. Bestellingen en levering van diensten

 • 13.1 Geen enkel deel van deze website vormt een contractueel aanbod dat acceptabel is. Jouw bestelling vormt een contractueel aanbod dat wij naar eigen goeddunken kunnen accepteren. Onze acceptatie wordt aangegeven door het sturen van een orderbevestiging per e-mail. Pas nadat wij je een orderbevestiging per e-mail hebben gestuurd, zal er een bindend contract tussen EigenReis en jou zijn. Bestelling zijn slechts 
 • 13.2 Orderbevestigingen onder sub-clausule 13.1 zullen naar jou worden gestuurd voordat de Services beginnen en bevatten de volgende informatie:
 • 13.2.1 Bevestiging van de bestelde Services met volledige details van de belangrijkste kenmerken van die Services;
 • 13.2.2 Volledig gespecificeerde prijzen voor de bestelde Services inclusief, indien van toepassing, belastingen, levering en andere bijkomende kosten;
 • 13.2.3 Belangrijke tijden en data voor het leveren van de Services;
 • 13.2.4 Gebruikersreferenties en relevante informatie voor toegang tot die Services.
 • 13.3 Als we om welke reden dan ook je bestelling niet accepteren, wordt er onder normale omstandigheden geen betaling verricht. In ieder geval worden eventuele bedragen die door jou in verband met die bestelling zijn betaald, binnen 14 kalenderdagen terugbetaald.
 • 13.4 Betaling voor de diensten wordt via jouw gekozen betaalmethode gedaan, direct voor elke installatiekosten die overeenkomen met het serviceplan dat je hebt gekocht en op dezelfde dag van elke volgende maand ("factureringscyclus") voor kosten die tijdens de vorige maand zijn opgebouwd ("factureringscyclus") EN/OF zoals aangegeven in de orderbevestiging die je hebt ontvangen.
 • 13.5 We streven ernaar om jouw bestelling binnen 3-5 werkdagen uit te voeren of, zo niet, binnen een redelijke termijn na je bestelling, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn. Als we jouw bestelling niet binnen een redelijke termijn kunnen uitvoeren, zullen we je op het moment dat u de bestelling plaatst, op de relevante webpagina of door rechtstreeks contact met je op te nemen, op de hoogte stellen. Tijd is geen essentieel onderdeel van de overeenkomst, wat betekent dat we zullen streven naar het nakomen van uw bestelling binnen eventueel overeengekomen termijnen, maar dit is geen essentiële voorwaarde van de overeenkomst en we zullen niet aansprakelijk jegens jou zijn als we dit niet doen. Als de diensten binnen 14 kalenderdagen na onze acceptatie van uw bestelling moeten beginnen, op uw uitdrukkelijke verzoek, word je gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat uw wettelijke annuleringsrechten, hieronder gedetailleerd in clausule 14, zullen worden beïnvloed.
 • 13.6 EigenReis zal alle redelijke inspanningen doen om de diensten met redelijke vaardigheid en zorg te leveren, in overeenstemming met de beste handelspraktijken.
 • 13.7 In het geval dat diensten worden geleverd die niet overeenkomen met jouw bestelling en dus onjuist zijn, dien je onmiddellijk contact met ons op te nemen om ons op de hoogte te stellen van de fout. We zullen ervoor zorgen dat eventuele noodzakelijke correcties binnen vijf (5) werkdagen worden aangebracht.
 • 13.8 Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op de levering van bepaalde diensten. Je wordt gevraagd om deze voorwaarden te lezen en jouw acceptatie ervan te bevestigen bij het voltooien van je bestelling.
 • 13.9 EigenReis biedt technische ondersteuning via ons online ondersteuningsforum en/of telefoon. EigenReis doet er alles aan om zo snel mogelijk te reageren, maar we garanderen geen bepaalde reactietijd.

14. Gebruik van afgenomen Services

14.1 Beperking tot één Gebruiker: Elk afgenomen Dienst is uitsluitend bedoeld voor gebruik door één specifieke gebruiker. Het is niet toegestaan dat meerdere personen of entiteiten gebruik maken van dezelfde Dienst of dezelfde inloggegevens, met uitzondering van ouders en/of coaches.
14.2 Aanschaf van meerdere Diensten: Indien meer dan één gebruiker, met uitzondering van ouders en/of coaches, toegang wenst tot de Dienst van EigenReis, dient voor elke afzonderlijke gebruiker een apart pakket aangeschaft te worden. Groeps- of gedeelde toegang tot een enkele dienst is uitdrukkelijk verboden.
14.3 Schending van Gebruiksvoorwaarden: EigenReis behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Dienst te beëindigen of op te schorten indien wordt vastgesteld dat meer dan één gebruiker toegang heeft tot een enkel pakket. In dergelijke gevallen zal geen restitutie worden verleend voor ongebruikte services.

15. Annulering van bestellingen en diensten

We willen dat je volledig tevreden bent met de producten of diensten die je bestelt bij EigenReis. Als je vragen hebt over je bestelling, neem dan contact op met de klantenservice op per e-mail op info@eigenreis.com. Je kunt een geaccepteerde bestelling annuleren of het contract annuleren. Als er specifieke voorwaarden bij de Service staan ​​over het annuleren van de Service, is het annuleringsbeleid in de specifieke voorwaarden van toepassing.
15.1 Als je een consument bent die gevestigd is binnen de Europese Unie, heb je een wettelijk recht op een "afkoelperiode". Deze periode begint zodra je bestelling is bevestigd en het contract tussen EigenReis en jou is gevormd en eindigt aan het einde van 14 kalenderdagen na die datum. Als je van gedachten verandert over de Services binnen deze periode en je bestelling wilt annuleren, laat het ons dan onmiddellijk weten via de volgende e-mail: info@eigenreis.com. Je recht om tijdens de afkoelperiode te annuleren, is onderhevig aan de bepalingen van sub-clausule 14.2.
 • 15.2 Zoals gespecificeerd in sub-Clause 13.6, als de Services moeten beginnen binnen de bedenktijd van 14 dagen, moet je hiervoor een uitdrukkelijk verzoek indienen. Door te verzoeken dat de Services binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen beginnen, erkent en stem je in met het volgende:
 • 15.2.1 14.2 Zoals gespecificeerd in sub-Clause 13.6, als de Services moeten beginnen binnen de bedenktijd van 14 dagen, moet u hiervoor een uitdrukkelijk verzoek indienen. Door te verzoeken dat de Services binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen beginnen, erkent en stemt u in met het volgende:
 • 15.2.2 Als je de diensten annuleert nadat de levering is begonnen maar nog niet volledig is voltooid, ben je nog steeds verplicht om te betalen voor de geleverde diensten tot het moment waarop je ons informeert dat je wilt annuleren. Het verschuldigde bedrag wordt berekend in verhouding tot de volledige prijs van de diensten en de daadwerkelijk geleverde diensten. Eventuele reeds betaalde bedragen voor de diensten worden terugbetaald, onder voorbehoud van aftrek zoals berekend conform het voorgaande. Terugbetalingen, indien van toepassing, worden binnen 5 werkdagen uitgegeven en in elk geval uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat je ons hebt geïnformeerd dat je wilt annuleren.
 • 15.3 Annulering van diensten na afloop van de 14 kalenderdagen bedenktijd is onderworpen aan de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op die diensten en kan onderhevig zijn aan een minimale contractduur.

16. Privacy

Het gebruik van de website valt ook onder ons privacybeleid (www.eigenreis.com/privacy), dat door middel van deze verwijzing is opgenomen in deze algemene voorwaarden. Klik op de bovenstaande link om ons privacybeleid te bekijken.

17. Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken (gegevensbescherming)

 • 17.1 Alle persoonlijke informatie die we mogelijk verzamelen (inclusief, maar niet beperkt tot, je naam en adres) zal worden verzameld, gebruikt en bewaard in overeenstemming met de bepalingen van de Data Protection Act 1998 en jouw rechten onder die wet.
 • 17.2 We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor:
 • 17.3 In bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld als u diensten op krediet wilt kopen), en met jouw toestemming, kunnen wij jouw persoonlijke informatie doorgeven aan kredietreferentiebureaus. Deze bureaus zijn ook gebonden aan de Data Protection Act 1998 en dienen jouw persoonlijke informatie overeenkomstig te gebruiken en te bewaren.
 • 17.4 Wij zullen jouw persoonlijke informatie niet doorgeven aan andere derde partijen zonder eerst uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen.

18. Disclaimers (Vrijwaringen)

 • 18.1 Wij geven geen garantie of verklaring dat de Website zal voldoen aan jouw vereisten, dat deze van voldoende kwaliteit zal zijn, dat deze geschikt zal zijn voor een bepaald doel, dat deze de rechten van derden niet zal schenden, dat deze compatibel zal zijn met alle systemen, dat deze veilig zal zijn en dat alle verstrekte informatie nauwkeurig zal zijn. Wij garanderen geen specifieke resultaten van het gebruik van onze dienst of diensten.
 • 18.2 Geen enkel deel van deze Website is bedoeld om advies te geven en de inhoud van deze Website mag niet worden vertrouwd bij het nemen van welke beslissing of actie dan ook.
 • 18.3 Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de Website veilig en vrij van fouten, virussen en andere malware is, word je sterk aangeraden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen internetbeveiliging, die van jouw persoonlijke gegevens en jouw computers.

19. Wijzigingen in de Voorzieningen en deze Algemene Voorwaarden

Wij behouden het recht voor om op elk moment de Website, de inhoud of deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Je zult gebonden zijn aan eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vanaf het eerste gebruik van de Website na de wijzigingen. Als wij verplicht zijn om enige wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden op grond van de wet, zullen deze wijzigingen automatisch van toepassing zijn op alle momenteel lopende bestellingen, evenals op alle toekomstige bestellingen die je plaatst.

20. Beschikbaarheid van de Website

 • 20.1  De Website wordt geleverd "zoals het is" en op basis van "beschikbaarheid". EigenReis gebruikt industriestandaarden om een hoge uptime te garanderen, inclusief een fouttolerante architectuur gehost op cloud-servers. We geven geen garantie dat de Website of Voorzieningen vrij zullen zijn van gebreken en / of storingen en we bieden geen enkele vorm van restitutie voor storingen. We bieden geen garanties (uitdrukkelijk of impliciet) met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van informatie, compatibiliteit en bevredigende kwaliteit.
 • 20.2 We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige verstoring of niet-beschikbaarheid van de Website als gevolg van externe oorzaken, waaronder, maar niet beperkt tot, storingen in ISP-apparatuur, storingen in host-apparatuur, storingen in communicatienetwerken, stroomstoringen, natuurrampen, oorlogsactiviteiten of wettelijke beperkingen en censuur.

21. Beperking van Aansprakelijkheid

 • 21.1 Voor zover maximaal toegestaan door de wet, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor direct of indirect verlies of schade, voorzienbaar of anderszins, inclusief indirecte, gevolgschade, speciale of voorbeeldschade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of enige informatie daarin opgenomen. Je dient je ervan bewust te zijn dat je de Website en de inhoud daarvan op eigen risico gebruikt.
 • 21.2 Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit of beperkt de aansprakelijkheid van EigenReis uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van enige nalatigheid of fraude van EigenReis.
 • 21.3 Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit of beperkt de aansprakelijkheid van EigenReis uit voor direct of indirect verlies of schade die voortvloeit uit de onjuiste verstrekking van Diensten of uit het vertrouwen op onjuiste informatie die op de Website is opgenomen.
 • 21.4 Indien blijkt dat een van deze bepalingen onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar is, wordt deze bepaling geacht te zijn gescheiden van deze Algemene Voorwaarden en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige Algemene Voorwaarden. Deze bepaling is alleen van toepassing binnen rechtsgebieden waarin een bepaalde bepaling illegaal is.

22. Geen Afstand van Rechten

Indien een partij die gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden geen gebruik maakt van een recht of een bevoegdheid die hierin is opgenomen, wordt dit niet beschouwd als een afstand van dat recht of die bevoegdheid.

23. Vorige Algemene Voorwaarden

In het geval van enige strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en eerdere versies daarvan, prevaleren de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

24. Rechten van derden

Niets in deze Voorwaarden zal enige rechten verlenen aan derden. De overeenkomst die door deze Voorwaarden wordt gecreëerd, is tussen jou en EigenReis.

25. Communicatie

 • 24.1 Alle kennisgevingen / communicatie dienen aan ons te worden gericht per e-mail naar info@eigenreis.com. Een dergelijke kennisgeving wordt geacht ontvangen te zijn op de dag van verzending indien de e-mail op een werkdag volledig is ontvangen en op de volgende werkdag indien de e-mail in het weekend of op een feestdag wordt verzonden.
 • 24.2 Van tijd tot tijd kunnen we, als je ervoor kiest om het te ontvangen, informatie over onze producten en/of diensten naar je sturen. Als je dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, klik dan op de link 'Afmelden' in elke e-mail die je van ons ontvangt.

26. Recht en Jurisdictie

Deze Algemen Voorwaarden en de relatie tussen jou en EigenReis worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Estland, en EigenReis en jij gaan akkoord met de exclusieve rechtspraak van Estland.